KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary

Pojďte s námi za zdravím a poznáním

Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary

 

historie01-300x234

První ustavující schůze tehdejšího Klubu československých turistů byla v Karlových Varech v květnu 1923 v hotelu Gejzír. V té době to bylo v rámci Krušnohorské župy, která měla sídlo v Duchcově. V rozsahu dnešního okresu to byl v pořadí druhý odbor KČT, ten první byl založen v Jáchymově o rok dříve v roce 1922. Jedním z nejaktivnějších členů odboru byl tehdy Karel Příhoda, který například v roce 1934 reprezentoval odbor na lyžařských přeborech v Jáchymově. V posledním roce činnosti odboru před okupací pohraničí německými nacisty v r. 1938 byl předsedou František Novotný. V té době měl odbor 101 členů a 26 členů dorostu. Veřejná publikační činnost v časopisech byla mizivá, na rozdíl od odborů v Jáchymově a Nejdku. Odbor KČT se spolu s odborem v Nejdku podílel i na provozu turistické nocležny v Jelení. Po vyhnání českého obyvatelstva v roce 1938 odbor zanikl a klubovna s vybavením a dokumentací byla nacisty zničena.

Činnost odboru KČT byla znovu obnovena opět v salonku hotelu Gejzír na podzim v roce 1946 několika bývalými předválečnými členy, mezi kterými byl i František Novotný, který se stal opět předsedou.  Mezi novými členy se už objevují i jména Josefa Jindry a Václava Žandy. Po krátké činnosti se odbor po roce 1948 rozpadl. Na podzim 1950 byl v Sokole Karlovy Vary ustanoven turistický kroužek s minimální členskou základnou. Tento turistický kroužek se po vydání zákona o organizaci tělesné výchovy z 12. 12. 1952 a po zřízení Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě ČSR začlenil do dobrovolné sportovní organizace (DSO) Slavoj Karlovy Vary jako odbor turistiky, registrovaný v rámci ROH. Na počátku roku 1954 se stávající turistické odbory ROH sdružily do krajské sekce při Krajském výboru tělesné výchovy a sportu v K. Varech. Slavoj K. Vary zastupoval Václav Žanda.

V novinách Stráž míru ze dne 2. 4. 1955 v článku „O vývoji turistiky u nás“ se přihlásila DSO Slavoj jako pokračovatel turistiky na tradicích v Karlových Varech. Navázat na tradici předválečného KČT nebylo tehdy možno z politických důvodů. V dubnu 1956 začala krajská sekce turistiky vydávat nové členské registrační průkazy, které byly zajímavé v tom, že umožňovaly svým držitelům malý pohraniční turistický styk s Polskem. Publikační činnost v novinách Stráž míru podnítila v roce 1956 obnovu značení hlavních turistických tras  v tehdejším Karlovarském kraji. V roce 1957 dochází k návratu organizování po jednotlivých tělovýchovných organizacích. Předsedou výboru turistiky ve Slavoji se stává Václav Žanda. V červnu téhož roku vyšlo i poslední číslo časopisu „Karlovarský turista“.

Roky 1969 a 1970 po okupaci sovětskými vojsky se negativně podepsaly na činnost v roce 1968 nově založeného Klubu turistů. Na výroční členské schůzi 14. 12. 1970 v salonku GH Moskva (Puup) byl zvolen nový výbor v čele s Jaroslavem Stulíkem. V té době klub evidoval 61 členů. V roce 1972 byl uspořádán první ročník turistického pochodu Karlovarská padesátka. Na výroční členské schůzi za rok 1972 dne 14. 2. 1973 došlo k ukončení samostatné činnosti Klubu turistů a jeho začlenění do TJ Slovan Karlovy Vary. Předsedou prvního odboru turistiky v rámci Slovanu se stává Josef Jindra. V nové organizaci značně stoupl počet členů až na 134. V té době byly založeny i oddíly mototuristiky, cykloturistiky a mládeže. To mělo za následek, že následující léta jsou ve znamení rozdrobené činnosti a počet členů klesá. V lednu 1977 nastupuje krátce do funkce předsedy Jiří Bártík. Tehdy předložený rozpočet nebyl přijat a současný výbor odstoupil. Na ustavující schůzi následující roku 1978 byl zvolen zcela nový výbor odboru turistiky TJ Slovan v čele s Václavem Žandou, který zde setrval až do roku 1990.  Téhož roku 1978 přechází oddíl výkonnostní turistky do TJ Lokomotivy Karlovy Vary, kam ho v roce 1981 následují i mládežnické turistické oddíly.

Po změně politických poměrů v roce 1989 dochází k obnově Klubu českých turistů. Odbor turistiky v TJ Slovan Karlovy Vary se stává registrovaným odborem KČT, ale svou činnost dále podniká v rámci TJ Slovan Karlovy Vary, která mu poskytuje materiální i finanční podporu. Po celou dobu devadesátých let minulého století zastává funkci předsedkyně výkonného výboru RNDr. Libuše Švorcová, CSc., která svou funkci předává na lednové výroční schůzi v roce 2001 RNDr. Františku Wohlmuthovi, který ji vykonává až do dnešních dnů.

V současné době členská základna odboru převyšuje počet 230 a odbor KČT Slovan Karlovy Vary je nejpočetnějším odborem v rámci Karlovarského kraje.

Registrace odboru v Klubu českých turistů je pod názvem KČT, odbor Slovan Karlovy Vary se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary a v ústředí KČT je odbor registrován pod registračním číslem 105 006. Ve spolkovém rejstříku u městského soudu v Praze je zapsán od 1. 1. 2014 jako právní osobnost ve formě pobočného spolku.

 

V Karlových Varech, dne 24. května 2016.